Regulamin sklepu

 

Producent

Sprzedawca

Słownik

Sklep, sklep internetowy - prowadzony przez Sprzedawcę, autoryzowany przez Producenta, sklep internetowy działający pod adresem: https://softbaltica.pl, przy użyciu którego Sprzedawca sprzedaje produkty Producenta za pośrednictwem Internetu.

Regulamin - obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego.

Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i na fakturze.

Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem systemu obsługi zamówień dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

Produkt, towar - licencje na oprogramowanie Producenta, będące w ofercie Sklepu Internetowego.

Klucz licencyjny - unikalny kod liczbowo – cyfrowy, będący potwierdzeniem zawartej umowy oraz narzędziem personalizacji Programu danymi Klienta.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

Złożenie zamówienia będzie wymagało od Klienta zaakceptowania wszystkich postanowień i informacji zawartych w Regulaminie.

Wersje demonstracyjne programów

Producent udostępnia bezpłatne wersje demo oferowanych produktów w celu umożliwienia instalacji na swoim stanowisku komputerowym.

Instalacja wersji demo umożliwia dokładne poznanie funkcjonalności programu, określenie jego przydatności oraz sprawdzenie, czy posiadana konfiguracja komputera spełnia jego wymagania.

Przyjmowanie, realizacja zamówień

a) Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Sklep zamieszcza na stronie https://softbaltica.pl. Zamówienia od Klientów przyjmowane są poprzez stronę softbaltica.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

b) Warunkiem koniecznym do złożenia i realizacji zamówienia jest założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym i wypełnienie formularza zamówienia. Przy zakładaniu konta Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

c) Klient będący osobą fizyczną składając zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

d) Podczas tworzenia zamówienia Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości. Sklep prześle na adres e-mail Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz dane do przelewu. W procesie składania zamówienia istnieje możliwość utworzenia faktury pro forma.

e) Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na wskazanym rachunku bankowym.

Sprzedawca przekaże na adres e-mail Klienta klucz licencyjny, w przypadku zakupu nowych licencji, lub informację potwierdzającą przedłużenie posiadanej licencji.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z Kluczem licencyjnym, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres). Na wniosek Klienta, Sklep może ponowić przesłanie klucza licencyjnego.

f) Płatność należy realizować do 30 dni od dnia złożenia zamówienia. Nieopłacone zamówienia powyżej tej daty będą automatycznie anulowane.

g) Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sprzedawcę w formie elektronicznej.

Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Faktura w formie elektronicznej zostanie przekazana na adres e-mail Klienta z chwilą realizacji zamówienia.

h) Adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Klienta, będzie wykorzystywany przez Sklep na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień oraz powiadomień dotyczących nowych produktów i wydanych aktualizacji.

Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania powiadomień poprzez użycie linku dezaktywującego, znajdującego się w treści przesłanej wiadomości.

Zmiany w zamówieniach

Do czasu złożenia zamówienia Klient może dokonywać jego modyfikacji lub całkowicie je usunąć. Operacje możliwe są do wykonania po zalogowaniu na konto Klienta w Sklepie internetowym.

Złożone zamówienie zostanie automatycznie anulowane, jeżeli nie będzie opłacone w terminie 30 dni.

Odstąpienie od umowy

Klient wyraża zgodę na dostarczenie Klucza licencyjnego, za pomocą którego odblokuje wszystkie funkcjonalności produktu i przyjmuje do wiadomości, że wraz z jego otrzymaniem utraci prawo odstąpienia od Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sprzedaży produktów cyfrowych.

Reklamacje

Reklamacje dotyczyć mogą jedynie błędów występujących w produkcie, możliwych do odtworzenia na stanowiskach roboczych sprzedawcy. Reklamacje należy składać na adres e-mail Producenta, publikowany w zakładce Kontakt na stronie https://softbaltica.pl.

Zmiana Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie https://softbaltica.pl

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Postanowienia końcowe

a) Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych softbaltica.pl w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Klientowi przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

b) Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

c) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.