Informacje początkowe

Wykaz obsługiwanych, w programie do pełnej księgowości Krawiec FK, deklaracji i ich załączników, znajduje się w zakładce Zarząd w sekcji Deklaracje elektroniczne.

Kliknięcie lewym przyciskiem myszki w nazwę deklaracji podświetla ją kolorem i aktywuje przycisk Otwórz formularz.

Lista deklaracji podatkowych

W początkowym oknie ustawień należy określić okres, za który wyliczone zostanie zeznanie podatkowe.

Okno wyboru okresu deklaracji deklaracji CIT-8

Kliknięcie przycisku Dalej, otwiera główne okno deklaracji. Zostało ono podzielone na dwie części.

Okno CIT-8

1. Menu – zawiera 3 przyciski:

  • Przelicz formularz – pierwsze, automatycznie uruchamiane przeliczenie, następuje po otwarciu okna deklaracji. Zmiana źródła danych dla pola, dodanie załącznika, zaznaczenie pola wyboru, to operacje mające wpływ na inne pola formularza. Użycie przycisku „Przelicz formularz” zaktualizuje pola sumujące oraz przeniesie dane z załączników w odpowiednie miejsca deklaracji głównej (jeśli załączniki będą dodawane).
  • Zapisz do XML – Zapisuje CIT-8 do pliku xml pod warunkiem, że wprowadzone wartości pól są poprawne. Wszystkie znalezione błędy zostaną zaprezentowane w oknie komunikatu. Jeżeli deklaracja nie posiada błędów nastąpi wyświetlenie okienka dialogowego, w którym określić można ścieżkę zapisu oraz nazwę pliku.
  • Zapisz do PDF – Zapisuje CIT-8 do pliku pdf, sprawdza poprawność wypełnienia deklaracji, wyświetla okno dialogowe zapisu pliku.

2. Obszar roboczy – w którym znajdują się elementy zeznania podatkowego CIT-8. Elementy dzielą się na:

  • podlegające edycji – są to pola bezpośredniego wpisywania danych, pola wyboru wartości z list rozwijanych, pola zaznaczeń oraz pola dla których ustawiane jest źródło danych.
  • nie podlegające edycji – są to pola obliczeń (np. sumujące kwoty pochodzące z innych pól formularza), pola z narzuconą wartością (np. kod formularza) oraz pola pobierające dane z innych sekcji edytowanej jednostki (np. data początkowa i końcowa edytowanego roku obrotowego)

Wprowadzanie danych

Sposób wypełnienia pola deklaracji zależy od jego typu.

Rodzaje pól deklaracji
Rodzaje pól deklaracji

1. Pole wyboru – jednokrotne kliknięcie Lewym Przyciskiem Myszki (LPM) w wybraną pozycję powoduje wypełnienie okręgu czarną kropką, symbolizującą dokonany wybór.

2. Lista rozwijana – jednokrotne kliknięcie LPM pokazuje możliwe do wyboru wartości.

3. Pole bezpośredniej edycji – jednokrotne kliknięcie LPM pozostawia migający kursor oznaczający gotowość do przyjmowania znaków z klawiatury.

4. Pole zaznaczenia – jednokrotne kliknięcie LPM pozostawia znak zaznaczenia. Ponowne kliknięcie usuwa zaznaczenie.

5. Przycisk ustawiania źródła danych uruchamia okienko umożliwiające przegląd oraz wybór kont księgowych, z których mają być pobierane dane.

Definiowanie powiązania pola CIT-8 z kontem

Użycie przycisku Wybierz konto, umożliwi wskazanie konta księgowego i strony Wn lub Ma, z której dane będą pobierane.

Wybór strony i konta księgowego

Poprzez wielokrotne użycie przycisku Wybierz Konto, dodać można kolejne konta. Wartością pola deklaracji będzie ich suma.

Dodane do tabeli konto, można również usunąć (usunąć jego powiązanie z polem deklaracji) poprzez jego zaznaczenie i użycie przycisku Usuń.

Przycisk Gotowe zamyka okienko ustawiania źródła danych. Wybór zostanie zapamiętany, nie ma potrzeby ponownego wskazywania tych kont w przyszłości. Źródło danych w każdej chwili można edytować.

Powiązanie kont z polem CIT-8

Załączniki

W deklaracjach elektronicznych oraz zeznaniu podatkowym CIT-8, załączniki stanowią integralną część dokumentu, a po zapisaniu są elementem wewnętrznym głównego pliku deklaracji. Pola do ich wypełnienia umieszczane są bezpośrednio pod CIT-8, z chwilą zaznaczenia potwierdzającego dodanie załącznika.

Załączniki deklaracji CIT-8