Papiery Wartościowe

Program Krawiec KDPW

Obsługa wybranych komunikatów Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Okna robocze programu do obsługi papierów wartościowych Krawiec KDPW

Obsługa Papierów Wartościowych

Krawiec KDPW

Obsługiwane komunikaty Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

 • Raport o emisji instrumentów i realizacji zobowiązań (seis.rep.001.01)

 • Potrzebujesz obsługi innego komunikatu? Dodamy go na życzenie, w ramach posiadanej licencji

Budowa programu Krawiec KDPW

Budowa programu do obsługi papierów wartościowych Krawiec KDPW

1. Menu programu

Polecenia dostępne w menu:

 • Nowy komunikat – otwiera okno wyboru schematu komunikatu
 • Otwórz – otwiera okienko dialogowe wyboru pliku komunikatu, który wcześniej zapisany został w formacie „kdp”
 • Zapisz jako – otwiera okienko dialogowe, w którym określić można miejsce zapisu oraz nazwę dla pliku komunikatu w formacie „kdp”
 • Zapisz – w trakcie prac nad komunikatem, dobrym nawykiem jest okresowe zapisanie wprowadzonych danych. Użycie przycisku automatycznie zapisze komunikat w pliku i lokalizacji wskazanej podczas użycia „Zapisz jako”, a jeżeli wcześniej plik nie został określony uruchomione zostanie okienko dialogowe zapisu.
 • Eksport do pliku xml – użycie przycisku uruchomi proces sprawdzenia poprawności wypełnienia pól komunikatu. Znalezione błędy zostaną zaprezentowane w okienku błędu. Jeżeli komunikat jest poprawny, otwarte zostanie okienko dialogowe zapisu pliku xml
 • Eksport do pliku pdf – działanie analogiczne jak podczas eksportu do pliku xml, ale plikiem wynikowym będzie pdf
 • O programie – otwiera okienko zawierające informacje o wersji i licencji programu
 • Zamknij program – zamyka program Krawiec KDPW. Jeżeli prowadzona była praca nad komunikatem, a dane nie zostały zapisane, wyświetlone zostanie ostrzeżenie

2. Okno nawigacji

Patrząc od góry, w pierwszej kolejności prezentowane są podstawowe informacje dotyczące edytowanego komunikatu. Poniżej rozpoczyna się wykaz jego głównych elementów. Zestaw elementów zależy od schematu komunikatu.

Elementy posiadają funkcjonalność przycisków, za pomocą których można wygodnie przemieszczać się w obrębie edytowanego dokumentu.

Szerokość okna nawigacji nie jest stała. Pomiędzy oknem 2 i 3 znajduje się pionowy szary pasek. Najechanie kursorem na ten obszar zmienia jego wygląd, to znak, że przytrzymanie wciśniętego lewego przycisku myszki i przesunięcie w lewo lub prawo, zmieni podział dostępnej przestrzeni ekranu.

3. Główne okno robocze

Po wyborze elementu komunikatu, główne okno robocze wypełni się jego elementami składowymi.

Budowa dokumentu

Struktura drzewa komunikatu KDPWKomunikat posiada strukturę drzewa. Elementy mogą należeć do jakiejś gałęzi komunikatu i być początkiem kolejnej.

Aby ułatwić pracę i zwiększyć czytelność dokumentu, wprowadzono wcięcia wskazujące przynależność elementu do danej gałęzi.

Na zdjęciu widać, że podrzędnym elementem „Document” jest element „DbtRpt”. Ten z kolei posiada równorzędne elementy „GnlInf” oraz „IsseDbtRpt”, będące już początkiem swoich gałęzi, ze swoimi elementami.

Wygodne przemieszczanie i zaznaczanie

Klawisze TAB za pomocą których następuje przejście do kolejnego pola komunikatu kdpwUżycie klawisza TAB spowoduje przemieszczenie do kolejnego pola komunikatu z zaznaczeniem jego treści.

Aby zaznaczyć wszystkie cyfry po przecinku, należy dwa razy kliknąć szybko lewym przyciskiem myszki (LPM) w polu po prawej stronie kwoty.

Aby zaznaczyć wszystkie cyfry przed przecinkiem, należy dwa razy kliknąć szybko lewym przyciskiem myszki w polu po lewej stronie kwoty.

Ochrona przed błędami

Restrykcje nałożone na pola komunikatu KDPWNa każde pole komunikatu nałożone zostały restrykcje. Przykładowo, pola tekstowe mogą mieć ograniczenie w ilości przyjmowanych znaków, pola liczbowe ograniczenie w ilości cyfr składających się na liczbę, czy ilości miejsc po przecinku. Pole posiadać może również swój szablon zapisu.

W programie Krawiec KDPW każde pole opatrzono dokładnymi adnotacjami, dzięki którym wiadomo jak należy je wypełnić.

Zastosowano również ochronę aktywną. Wprowadzenie niepoprawnych danych zaowocuje wyświetleniem stosownego ostrzeżenia.

Jeden schemat, wiele możliwości

Komunikat KDPW umożliwia wybór elementów składowychKomunikaty KDPW posiadają możliwość wyboru głównych składowych dokumentu.

Program Krawiec KDPW obsługuje wszystkie możliwe kombinacje w zakresie zgodnym z definicją schematu komunikatu.

Wystarczy jeden „klik”, aby dokonać wyboru.

Elementy opcjonalne i obowiązkowe

Elementy opcjonalne komunikatu KDPWW komunikatach KDPW, wiele elementów posiada oznaczenie „opcjonalne”.

Element komunikatu, to zbiór innych elementów i pól danych. W programie przyjęto zasadę, że wszystkie „elementy opcjonalne” dołączane są do komunikatu na żądanie i równie prosto z niego wykluczane.

Dołączenie elementu opcjonalnego, posiadającego pola obowiązkowe, obliguje do ich wypełnienia.

Wypełnianie pól opcjonalnych

Pola opcjonalne komunikatu KDPWPola oznaczone jako opcjonalne, jak sama nazwa wskazuje, nie muszą być wypełniane.

Program Krawiec KDPW pilnuje jednak, czy pole zawiera wartość zgodną z typem oczekiwanych danych. Nie pozwoli dla pól liczbowych, czy pól daty, na wprowadzenie pustego łańcucha znaków, czyli pozostawienia pustego pola.

Jeżeli pole opcjonalne nie ma być wypełniane, pozostaw:

 1. Dla pól daty wartość „0001-01-01”. Jeżeli Twój system operacyjny inaczej formatuje datę, zapis „01-01-0001” również będzie poprawny pod warunkiem, że wskazuje na dzień 1 stycznia 1 roku.
 2. Dla pól liczbowych wartość „0” lub „0,00”.
 3. Dla pól tekstowych puste pole.

Pola opcjonalne wypełnione w ten sposób, nie zostaną dodane do pliku wynikowego xml. Dla ułatwienia, wszystkie pola opcjonalne wypełnione są wartościami początkowymi, wskazującymi na brak ich wypełnienia.

Zapis komunikatu do pliku „kdp”

Bezpośrednio po rozpoczęciu pracy, okresowo w trakcie jej trwania i na zakończenie, zalecamy zapis komunikatu do pliku „kdp”. Jest to wewnętrzny format zapisu programu Krawiec KDPW.

Plików z rozszerzeniem „kdp” nie można bezpośrednio przekazać do KDPW. Zawierają one wszystkie dane pól i strukturę komunikatu (stan przełączników i elementów opcjonalnych), dzięki czemu można w każdej chwili zapisać swoją pracę i powrócić do niej w dowolnym momencie, poprzez ponowne wczytanie pliku „kdp”.

Zapis komunikatu do pliku „pdf”

Wygląd dokumentu pdf komunikatu KDPW

Fragment wydruku

Program posiada możliwość zapisu utworzonego komunikatu do pliku pdf. Jest to uniwersalny format zapisu dla dokumentów w sytuacji, kiedy komunikat przekazać trzeba w czytelnej postaci zainteresowanym stronom, jako plik elektroniczny lub wydruk papierowy.

Dokument pdf zawiera wszystkie elementy utworzonego komunikatu. Każdy element posiadał będzie nazwę węzła xml, opis, oraz wprowadzoną wartość.

Orientacja dokumentu pionowa, format A4. Dla poprawy jego czytelności stosowane są kolorowe nagłówki, zróżnicowana wielkość czcionki oraz wcięcia. Wszystkie strony są kolejno numerowane.

Cennik

CENY BRUTTO

Licencja roczna

DLA 1 PODMIOTU

1500 zł

 • Licencja na okres – 12 miesięcy

 • Bezpłatne aktualizacje – 12 miesięcy

 • Ilość stanowisk – bez ograniczeń

 • Ilość obsługiwanych podmiotów – 1

 • Obsługa dodatkowych komunikatów – TAK

 • Nielimitowane wsparcie techniczne konsultantów

Licencja roczna

DO 10 PODMIOTÓW

3000 zł

 • Licencja na okres – 12 miesięcy

 • Bezpłatne aktualizacje – 12 miesięcy

 • Ilość stanowisk – bez ograniczeń
 • Ilość obsługiwanych podmiotów – do 10-ciu

 • Obsługa dodatkowych komunikatów – TAK
 • Nielimitowane wsparcie techniczne konsultantów

Wersja demonstracyjna

Umożliwia utworzenie komunikatu i zapisanie do pliku „kdp”. Pliki z rozszerzeniem „kdp” nie są plikami przeznaczonymi dla KDPW, ale umożliwiają zapisanie swojej pracy i ponowne jej wznowienie w późniejszym czasie.

W wersji demonstracyjnej programu Krawiec KDPW, wyłączono możliwość zapisu do plików wynikowych xml oraz pdf.