Aktualizacje programu

Proces aktualizacji nie ma wpływu na istniejące dane księgowe obsługiwanych jednostek. Pomimo tego faktu, zaleca się uruchomienie procesu utworzenia archiwum danych, przed instalacją nowej wersji programu.

Przebieg aktualizacji:

Program Krawiec podlega ciągłej rozbudowie i bieżącym korektom, dopasowującym go, do aktualnego stanu prawnego.

Informacje o planowanych bądź wydanych aktualizacjach prezentowane są w zakładce „Start”. Aktualizacja może posiadać jeden z następujących priorytetów:

  1. Aktualizacja opcjonalna – wprowadza zmiany nie mające większego wpływu na codzienną pracę.
  2. Aktualizacja funkcjonalna – rozbudowa istniejących sekcji lub dodanie nowych.
  3. Aktualizacja obowiązkowa – wprowadza zmiany mające bezpośredni wpływ na aktualność programu względem zmienionych przepisów podatkowo-księgowych.

Aktualizacje programu przeprowadzane są automatycznie i wymagają aktywnego połączenia z internetem. Decyzję o uruchomieniu instalacji podejmuje użytkownik.

Zasady wersjonowania

Aktualną wersję oprogramowania opisuje jego oznaczenie numeryczne. W programie Krawiec, przyjęto oznaczenie składające się z czterech grup liczbowych:

I. Pierwsza grupa (Major), to numer główny wersji. Odnosi się on do aktualności oprogramowania względem stanu prawnego i przyjmuje wartość dedykowanego roku kalendarzowego.

II. Druga grupa (Minor), to numer główny, pomocniczy. Odnosi się do zmian głównych funkcjonalności programu (zakładek, sekcji), a jego inkrementacja informuje o ich wprowadzeniu, czyli rozbudowie programu.

III. Trzecia grupa (Build), to numer wydania. Jego zmiana informuje o wprowadzeniu poprawek do istniejących, głównych funkcjonalności programu.

IV. Czwarta grupa (Revision), informuje o wprowadzonych zmianach w kodzie źródłowym programu. Zmiany te, niewidoczne w graficznym interfejsie użytkownika, wprowadzają korekty niwelujące niepożądane zachowania aplikacji lub poprawiające jej wydajność, stabilność czy bezpieczeństwo.

Kolejne grupy numerów rozdzielone są znakiem kropki. Numeracja w poszczególnych grupach, rozpoczyna się od cyfry 1. Grupy Minor, Build oraz Revision, są ze sobą ściśle powiązane. Zmiana numeru grupy nadrzędnej, resetuje numery grup podrzędnych. Grupa pierwsza, Major, jest grupą niezależną.

Pierwsze, premierowe wydanie programu Krawiec posiada oznaczenie 2013.1.1.1