W sekcji „Kasa”, rejestrujemy wszystkie punkty kasowe jednostki. Dla każdej kasy utworzone zostanie analityczne konto rozrachunkowe. Dodatkowo, sekcja udostępnia zestawienie operacji.

Dodawanie kasy

Poprzez wybranie lewym przyciskiem myszki ikony „Utwórz kasę podmiotu”, rozpoczynamy dodawanie kasy.

W oknie tworzenia nowej kasy, podajemy jej oznaczenie, fizyczną lokalizację i ewentualne uwagi.

Utworzenie analitycznego konta rozrachunkowego dla nowej kasy odbywa się automatycznie. Analityczne konto rozrachunkowe posłuży do księgowania wszelkich operacji kasowych.
Podczas tworzenia konta analitycznego wpływ mamy na jego nazwę, numer (może być nadany automatycznie, bądź własna propozycja) oraz wybór nadrzędnego konta syntetycznego (wybór z syntetycznych kont zespołu nr 1, oznaczonych jako rozrachunkowe).

Edycja, usuwanie i zestawienie operacji

Jeżeli z poziomu głównego okna, sekcji „Kasa”, wybierzemy lewym przyciskiem myszki konkretną kasę, przejdziemy do trybu jej edycji oraz podglądu i tworzenia zestawienia operacji kasowych.

Podstawowe dane kasy

Tryb edycji oferuje dwie zakładki. Pierwsza z nich to edycja podstawowych danych kasy. Możemy tutaj korygować jej podstawowe dane. Punkt kasowy możemy zlikwidować, pod warunkiem, że nie ma przypisanych dokumentów w Księdze Dokumentów.

Zestawienie operacji kasowych – druga zakładka trybu edycji zawiera następujące grupy:

1. Filtr podglądu

W tym miejscu określamy, czy zestawienie zawierać ma wszystkie operacje roku, czy ma zostać ograniczone do operacji edytowanego miesiąca.

2. Tabela danych zgodna z filtrem

Przedstawia wszystkie operacje wprowadzone dokumentem Raportu Kasowego (RK) w zakresie zgodnym z ustawieniami filtra podglądu. Nie ma tu znaczenia stan ich zaksięgowania.

3. Operacje na rekordach tabeli

Przycisk „Zestawienie operacji” tworzy dokument pdf o nazwie „Zestawienie operacji kasowych (punkt kasowy: …)”, zawierający zestawienie operacji prezentowanych w tabeli. W podsumowaniu zestawienia prezentowane jest saldo początkowe i końcowe.

4. Informacje dodatkowe

Grupa podzielona została na informacje dotyczące całego roku obrotowego oraz edytowanego miesiąca. Kolejne pola prezentują dane zgodne z ich opisem i pełnią funkcję kontrolną.