W sekcji „Rachunki bankowe”, rejestrujemy wszystkie rachunki bankowe jednostki. Dla każdego rachunku utworzone zostanie analityczne konto rozrachunkowe. Dodatkowo, sekcja udostępnia raporty operacji.

Dodawanie rachunku bankowego

Dodawanie rachunku bankowego inicjujemy poprzez wybranie lewym przyciskiem myszki, ikony „Dodaj nowy rachunek bankowy”.

Okno dodawania nowego rachunku bankowego zawiera szereg pól z podstawowymi danymi rachunku i Banku – wypełniamy je zgodnie z opisem.

Utworzenie analitycznego konta rozrachunkowego dla nowego rachunku bankowego odbywa się automatycznie. Analityczne konto rozrachunkowe posłuży do księgowania wszelkich operacji finansowych na danym rachunku bankowym.
Podczas tworzenia konta analitycznego wpływ mamy na jego nazwę, numer (może być nadany automatycznie, bądź własna propozycja) oraz wybór nadrzędnego konta syntetycznego (wybór z syntetycznych kont zespołu nr 1, oznaczonych jako rozrachunkowe).

Edycja, usuwanie i raport operacji

Jeżeli z poziomu głównego okna sekcji „Rachunki bankowe”, wybierzemy lewym przyciskiem myszki konkretny rachunek, przejdziemy do trybu jego edycji oraz raportu operacji bankowych.

Podstawowe dane rachunku

Tryb edycji oferuje dwie zakładki. Pierwsza z nich to edycja podstawowych danych rachunku. Możemy tutaj korygować jego podstawowe dane oraz wskazywać, który z nich jest rachunkiem podstawowym jednostki (jeżeli posiadamy więcej rachunków). Rachunek bankowy możemy zlikwidować, pod warunkiem, że nie jest oznaczony jako rachunek podstawowy podmiotu oraz nie ma przypisanych dokumentów w Księdze Dokumentów.

Raport operacji bankowych – druga zakładka trybu edycji zawiera następujące grupy:

1. Filtr podglądu

W tym miejscu określamy, czy raport zawierać ma wszystkie operacje roku, czy ma zostać ograniczony do operacji edytowanego miesiąca.

2. Tabela danych zgodna z filtrem

Przedstawia wszystkie operacje wprowadzone dokumentem Wyciągu Bankowego (WB) w zakresie zgodnym z ustawieniami filtra podglądu. Nie ma tu znaczenia stan ich zaksięgowania.

3. Operacje na rekordach tabeli

Przycisk „Zestawienie operacji” tworzy dokument pdf o nazwie „Raport operacji na rachunku nr …”, zawierający zestawienie operacji prezentowanych w tabeli. W podsumowaniu raportu prezentowane jest saldo początkowe i końcowe.

4. Informacje dodatkowe

Grupa podzielona została na informacje dotyczące całego roku obrotowego oraz edytowanego miesiąca. Kolejne pola prezentują dane zgodne z ich opisem i pełnią funkcję kontrolną.