Program Krawiec FK, zabezpiecza wszystkie dane podmiotu w sposób automatyczny, w cyklu dziennym, tygodniowym bądź miesięcznym. Dodatkowo, raz w miesiącu generowane jest przypomnienie o konieczności dokonania archiwizacji na nośniku zewnętrznym. Wszelkie mechanizmy związane z tematem ochrony danych, zgromadzone zostały w zakładce „Archiwum danych”.

Archiwum danych programu

Sekcja „Archiwum danych programu”, służy do ustawiania parametrów, tworzenia i przywracania kopii bezpieczeństwa danych programu.

W grupie „Podstawowe ustawienia”, dokonujemy wyboru częstotliwości tworzenia automatycznej kopii bezpieczeństwa, wszystkich danych roboczych programu. Możliwe ustawienia:
– Codzienna kopia bezpieczeństwa.
– Cotygodniowa kopia bezpieczeństwa.
– Comiesięczna kopia bezpieczeństwa.
Zapamiętanie nowych ustawień nastąpi po wybraniu lewym przyciskiem myszki ikony „Zapisz”.

Archiwum tworzone jest podczas uruchamiania programu i automatycznie zapisywane do katalogu „Archiwum”, znajdującego się w głównym folderze roboczym programu (definiowanym podczas pierwszego uruchomienia). Każde archiwum otrzymuje swój katalog o nazwie będącej połączeniem daty oraz czasu utworzenia.

Archiwum utworzyć możemy również w dowolnej lokalizacji i w dowolnym momencie. Służy do tego przycisk „Utwórz Archiwum”, znajdujący się w grupie „Polecenia”. Pamiętajmy, że każde archiwum wymaga swojej prywatnej przestrzeni, a więc utworzenia niezależnego katalogu z unikalną nazwą. Zadaniem istniejącego folderu o nazwie „Archiwum”, jest zgrupowanie poszczególnych katalogów – archiwów.

Aby przejść do stanu programu z dnia, w którym tworzyliśmy konkretne archiwum, uruchamiamy przycisk „Przywróć Archiwum”.

Operacja przywracania, przebiega w trzech etapach. Najpierw tworzona jest aktualna kopia bezpieczeństwa, w domyślnym katalogu „Archiwum”. Następnie, wyświetlone zostanie okienko dialogowe wyboru katalogu przywracanej kopii. Po dokonaniu wyboru, zostaniemy poinformowani o konieczności ponownego uruchomienia programu. Program zostanie uruchomiony z nowymi danymi.