W sekcji „Podmioty”, definiujemy jednostkę (lub jednostki) dla której prowadzona będzie księgowość przy pomocy programu Krawiec FK. Nie istnieją ograniczenia programowe w ilości obsługiwanych podmiotów.

Podczas pierwszego uruchomienia programu, tworzony jest automatycznie podmiot testowy, abyśmy mogli od razu zapoznać się z możliwościami systemu Krawiec.

Przy pomocy ikony „Dodaj nowy podmiot”, przechodzimy do trybu dodawania nowej jednostki. Wypełniamy szczegółowo wszystkie wymagane pola dotyczące nazwy, danych adresowych oraz rejestrowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wprowadzania danych do grupy „Ustawienia polityki finansowej”. Jeżeli tworzona jednostka dokonuje migracji z innego oprogramowania, jako datę pierwszego dnia bilansowego, podajemy rzeczywistą datę tego dnia, a nie najbliższą nadchodzącą.

Na podstawie wprowadzonych dat, zostanie określony rok obrotowy jednostki. Przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy (zalecane) lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Jeśli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to może księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z rokiem następnym.

Program Krawiec obsługuje pierwszy rok obrotowy trwający powyżej 12-tu miesięcy.

Przy pomocy ikony „Zapisz nową firmę”, wprowadzamy ją do systemu.

Przejście do trybu edycji, utworzonej wcześniej jednostki, następuje po wybraniu jej lewym przyciskiem myszki, z poziomu okna głównego sekcji „Podmioty”. Edycji podlegają wszystkie dane rejestrowo-adresowe. Zmienić nie możemy natomiast daty rozpoczęcia działalności oraz daty pierwszego dnia bilansowego.

Będąc w trybie edycji podmiotu, możemy wydać polecenie jego usunięcia. Aby usunąć daną jednostkę, nie możemy przebywać w trybie jej edycji. O tym, jaki podmiot wybieramy do edycji, decydujemy podczas logowania do programu.