Bramka umożliwia przesłanie elektronicznych wersji deklaracji VAT, CIT, PIT, NIP, ZAP, PCC, SD, IGH, PT, FIN, PSD, CBC, CRS, FAT, OEG, ORD, SPW, WZP, WZS, DRA do systemu e-Deklaracje oraz pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Przed wysłaniem dokumentu należy go podpisać w programie otrzymanym wraz z zestawem do podpisu elektronicznego. Początkowy plik xml deklaracji zmieni wówczas swoje rozszerzenie na xsades.

Grupy sekcji:

1. Wprowadzanie danych

Przycisk „Prześlij dokument” otwiera okienko dialogowe, służące do wskazania podpisanego dokumentu. Akceptacja wyboru rozpoczyna proces przesyłania dokumentu do systemu e-Deklaracje.

2. Filtr podglądu

Filtr operujący na datach wysyłki powiązany jest z tabelą prezentującą przesłane do tej pory dokumenty. Dzięki niemu wyodrębnić można operacje z określonego przedziału czasu.

3. Tabela wysłanych dokumentów

Tabela zawiera wykaz przesłanych dokumentów w okresie zgodnym z filtrem podglądu. Kolejne jej kolumny prezentują następujące dane:

– Data i godzina wysłania
– Nazwa pliku
– Numer referencyjny – numer, pod którym dokument został zarejestrowany w systemie e-Deklaracje
– Status – numer kodowy aktualnego statusu przesłanego dokumentu
– Opis statusu – słowny opis aktualnego statusu

4. Operacje na zaznaczonym rekordzie tabeli

Przycisk Aktualizuj status / Pobierz UPO

Po przesłaniu dokumentu, system e-Deklaracje zwrotnie przekazuje nadany numer referencyjny, kod i opis nadanego statusu. Dane te, uzupełnione o datę wysyłki oraz nazwę pliku, wędrują do tabeli wysłanych dokumentów.

Numer referencyjny, status oraz opis statusu nie są generowane przez program Krawiec. Program odbiera te dane z systemu e-Deklaracje i nie ma wpływu na ich treść.

Mało prawdopodobnym jest, aby pierwszym otrzymanym statusem był status 200 informujący o poprawnym przyjęciu deklaracji. Zapewne będzie nim status:

301 – Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
302 – Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

Przycisk służy zatem do sprawdzenia i pobrania aktualnego statusu, zaznaczonego w tabeli dokumentu.

Aktualizację należy powtarzać do czasu otrzymania jednoznacznego statusu informującego o błędach lub poprawnym przyjęciu dokumentu, przykładowo:

403 – Dokument z niepoprawnym podpisem
200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO

Otrzymanie statusu 200, otwiera okienko edycyjne zapisu pliku UPO. Urzędowe Poświadczenie Odbioru przesyłane jest przez system e-Deklaracje jako plik xml i stanowi potwierdzenie przyjęcia dokumentu.

Dokumenty, które nie otrzymały statusu 200, traktowane są przez US jako niezłożone.

Przycisk Usuń

Usuwa zaznaczony rekord tabeli.

Usunięcie rekordu odbywa się lokalnie i nie ma wpływu na pobrane UPO, czy dane zapisane w systemie e-Deklaracje.