W sekcji „Obroty kont”, mamy możliwość podglądu operacji na kontach oraz przygotowania szeregu dokumentów, o różnym stopniu szczegółowości. Grupy sekcji:

1. Filtr podglądu

Umożliwia zawężenie prezentowanych danych do wymaganego zakresu. Możemy operować na poszczególnych zespołach kont i ich rodzaju. Podgląd ograniczyć możemy do obrotów edytowanego miesiąca, czy bilansów, otwarcia i zamknięcia roku. Dodatkowo ukryć można konta bez obrotu lub z zerowym saldem końcowym, albo spełniające oba te warunki.

2. Tabela danych zgodna z filtrem

Tabela prezentuje konta księgowe i ich dane zgodnie z ustawieniami filtra podglądu. Kliknięcie wybranego konta lewym przyciskiem myszki powoduje jego zaznaczenie.

3. Operacje na zaznaczonym rekordzie

W tej grupie do dyspozycji mamy dwa przyciski.

Księgowania konta

Uruchamia okno podglądu obrotów konta zaznaczonego w tabeli danych. Okno również podzielone zostało na grupy.

„Filtr podglądu”, tu określamy zakres prezentowanych danych – obroty edytowanego miesiąca bądź całego roku.

Grupa „Tabela danych zgodna z filtrem” zawiera chronologicznie ułożone księgowania analizowanego konta w zakresie zgodnym z filtrem podglądu. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki wybranego księgowania zaznacza je, umożliwiając operacje na zaznaczonym rekordzie.

„Operacje na zaznaczonym rekordzie” – grupa zawiera przycisk „Podgląd dokumentu”. Każde księgowanie przypisane jest do konkretnego dokumentu, przycisk uruchomi kolejne okno z jego szczegółowymi danymi. Oprócz ogólnych informacji o dokumencie zobaczymy również jego szczegóły zaksięgowania.

Ostatnia grupa okna to „Operacje na rekordach tabeli”. Przycisk „Dokument zestawienia” przygotowuje zestawienie księgowań konta w postaci dokumentu pdf, ze szczegółowością zgodną z ustawieniami filtra podglądu.

Edytuj Bilans Otwarcia

Korekta Salda początkowego (Bilansu Otwarcia), możliwa jest jedynie dla otwartego roku obrotowego, dla okresu zamkniętego przycisk pozostanie nieaktywny. Uruchamia on okno, w którym sami wprowadzić możemy kwoty BO na stronę „Wn” lub „Ma”, zaznaczonego w tabeli danych konta.

Tu ważna uwaga – w chwili zamykania roku obrotowego, salda końcowe jego kont, przenoszone są automatycznie na salda początkowe roku następnego i nasza ingerencja jest tu absolutnie zbędna. W przypadku ręcznej korekty salda początkowego, sami musimy zadbać o ewentualną korektę sald początkowych wszystkich kont nadrzędnych edytowanego konta. Automatyczne podliczenie jego syntetyki (w zakresie salda początkowego) jest w tym przypadku wyłączone.

4. Operacje na rekordach tabeli

Przycisk „Zestawienie obrotów i sald” przygotowuje zestawienie obrotów i sald w postaci dokumentu pdf. W tym przypadku ustawienia filtra podglądu nie są brane pod uwagę. Użycie przycisku wywołuje okno dialogowe, w którym określamy dodatkowe parametry tworzonego dokumentu. Zestawienie może dotyczyć obrotów i sald kont księgi głównej lub obrotów i sald ksiąg pomocniczych. Dodatkowo decydujemy o ukryciu kont bez obrotu, a w kolejnym kroku o dacie wygenerowania dokumentu. Zestawienie obrotów i sald dotyczy obrotów edytowanego miesiąca, zawiera również salda początkowe, obroty liczone narastająco od początku roku oraz salda końcowe na ostatni dzień edytowanego miesiąca. Tabela zestawienia zakończona jest sumą sald początkowych, obrotów miesiąca, obrotów narastających oraz sumą sald końcowych.

Przycisk „Zestawienie księgowań” tworzy dokument pdf zawierający czytelny wykaz księgowań na poszczególnych kontach. Zakres zestawienia określamy za pomocą ustawień filtra podglądu.

5. Informacje dodatkowe

Informacje tu prezentowane mają charakter kontrolny i dotyczą podsumowań strony Wn i Ma w zakresie:
– sumy sald początkowych
– sumy obrotów edytowanego miesiąca
– sumy obrotów liczonej narastająco od początku roku
– sumy sald końcowych na ostatni dzień edytowanego miesiąca