Program posiada mechanizmy pozwalające zbudować aktualny, kompletny dokument „Polityka Rachunkowości” dla edytowanej jednostki. Dokument zawiera około 70 stron formatu A4, opisujących przyjęte zasady rachunkowości. Plik pdf, format wyjściowy dokumentu „Polityka Rachunkowości”, zostanie utworzony wraz z zakładkami nawigacyjnymi do poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów.

Dokument składa się z kilku podstawowych elementów:

1. Przyjęte zasady rachunkowości. Rozdział tworzony między innymi na podstawie danych wprowadzonych w głównym oknie sekcji „Polityka Rachunkowości”. Jest to jedyne miejsce edycyjne tej sekcji. Dane podzielone zostały na wyraźne bloki. Wytłuszczony nagłówek, to początek nowego bloku. Zawiera on zdanie właściwe dokumentu z polami oznaczonymi cyfrą, umieszczoną w nawiasach klamrowych. Pod zdaniem, znajdują się pola edycyjne oznaczone tymi samymi cyframi – wypełniamy je kolejno, zgodnie z kontekstem zdania.

2. Wycena aktywów i pasywów oraz zasady ewidencji zdarzeń. Rozdział tworzony na podstawie aktualnego Planu Kont, zgodnie z danymi opisowymi każdego konta.

3. Wykaz stosowanych kont. Rozdział tworzony na podstawie aktualnego Planu Kont.

4. Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe. Rozdział tworzony automatycznie.

5. Opis systemu przetwarzania danych. Rozdział tworzony automatycznie.

6. Ochrona danych i ich zbiorów. Rozdział tworzony automatycznie.

Kompletny dokument Polityka Rachunkowości pdf, budujemy za pomocą ikony „Przygotuj dokument Polityki Rachunkowości”. Ikona „Zapisz”, odnosi się do zapisu danych wprowadzonych do pól edycyjnych.