W programie księgowym Krawiec FK, istnieją dwa główne mechanizmy umożliwiające przenoszenie danych pomiędzy różnymi instalacjami Krawca, lub tworzenie/przywracanie archiwum danych.

Pierwszy mechanizm, to polecenia Utwórz Archiwum oraz Przywróć Archiwum, operujące na wszystkich danych programu (dane wszystkich podmiotów, dane licencyjne oraz dane zdefiniowanych użytkowników). W tych materiałach omówiono jak:
Utworzyć Archiwum
Przywrócić Archiwum

Drugi mechanizm, to polecenie Importuj podmiot, operujące na danych wyłącznie jednego podmiotu.

Jak wyeksportować jeden podmiot

Potrzeba eksportu jednego podmiotu zaistnieje w sytuacji, kiedy w programie księgowym obsługiwanych jest wiele podmiotów i przykładowo klient, który posiada inną licencję na Krawca, poprosi o dane swojej jednostki, w celu przeniesienia pracy na swój komputer.

Wyizolowanie jednego podmiotu, może być przeprowadzone na dwa sposoby. Pierwszy posiada pewne wady, doczytaj więc do końca.

Sposób pierwszy, polega na usunięciu zbędnych jednostek i przekazaniu archiwum. W tym celu:

  1. Utwórz nowe archiwum danych np. na Pulpicie, w folderze o nazwie „Punkt powrotu”.
  2. Usuń zbędne jednostki w sekcji Podmioty (zakładka Ustawienia programu).
  3. Utwórz nowe archiwum danych np. na Pulpicie, w folderze o nazwie „Do przekazania”.
  4. Przywróć swoje archiwum utworzone w pkt 1.

Po tych operacjach Twój program znowu odzyska wszystkie podmioty, posiadasz również archiwum do przekazania. Wadą tego rozwiązania jest to, że to nadal Twoje archiwum, z Twojego programu.

Jeśli klient zechce je przywrócić w swoim programie, to zgodnie z tym, co zostało wcześniej napisane, wczyta również Twoje dane licencyjne! Musisz mieć 100% gwarancji, że klient w stosunku do otrzymanego archiwum, zastosuje polecenie Importu, a nie Przywróć archiwum.

Sposób drugi, zapewniający Twoje bezpieczeństwo:

  1. Poproś klienta, aby z poziomu własnego programu Krawiec FK, utworzył i dostarczył do Ciebie nowe archiwum danych (po tej operacji niech wstrzyma wszelkie prace w programie).
  2. W swoim programie utwórz nowe archiwum danych np. na Pulpicie, w folderze o nazwie „Punkt powrotu”.
  3. Również w swoim programie przywróć archiwum otrzymane od klienta. Po tej operacji Twój program zmieni dane licencyjne na dane klienta.
  4. Wydaj polecenie importu podmiotu. Jako archiwum źródłowe wskaż to utworzone w pkt 2, a następnie firmę do zaimportowania.
  5. Utwórz nowe archiwum danych np. na Pulpicie, w folderze o nazwie „Do przekazania”.
  6. Przywróć swoje archiwum utworzone w pkt 2.

Po wykonaniu pkt 6, Twój program odzyska wszystkie dane podmiotów, użytkowników i posiadanej licencji.

Klientowi przekazujesz archiwum utworzone w pkt 5. Gdy je przywróci, program będzie miał jego dane licencyjne plus przekazany podmiot.

Jak zaimportować jeden podmiot

Aby zaimportować do swojego programu jednostkę, która do tej pory obsługiwana była w innym programie Krawiec FK, musisz posiadać archiwum z tego programu, zawierające dane interesującego Cię podmiotu.

Po spełnieniu powyższego warunku, przejdź do zakładki Ustawienia programu i rozwiń sekcję Podmioty. Użyj przycisku Importuj podmiot

Przycisk importu podmiotu

Otwarte zostanie okienko wyboru folderu. Wskaż folder archiwum, w którym znajduje się podmiot do zaimportowania.

Wskazanie archiwum z którego ma pochodzić importowana firma

Po wybraniu właściwego archiwum, w kolejnym oknie wylistowane zostaną podmioty w nim odnalezione. Teraz wystarczy wybrać firmę do zaimportowania i wydać polecenie Importuj

Wskazanie firmy do zaimportowania