Po pomyślnym zainstalowaniu programu Krawiec FK, do dyspozycji mamy automatycznie utworzony podmiot o nazwie „Fundacja Małego Odkrywcy”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to przestrzeń, w której możemy zapoznać się z programem, wypróbować działanie jego narzędzi czy swobodnie poeksperymentować.

Kiedy etap testowania dobiegnie końca, staniemy przed zadaniem przygotowania Krawca do obsługi swojej jednostki.

Film instruktażowy

Wskazówki dotyczące odtwarzania:

Podpowiedź, jak powiększyć obraz na cały ekranAby powiększyć obraz na cały ekran – po uruchomieniu odtwarzania, kliknij białą ramkę znajdującą się w prawym dolnym rogu okna filmu.

Użyj klawisza Esc, aby zamknąć tryb odtwarzania pełnoekranowego i powrócić na stronę.

Dodawanie swojej firmy

W zakładce „Ustawienia programu”, w sekcji „Podmioty”, wybieramy „Dodawanie i edycja podmiotów będących obiektami pracy programu”.

Dodawanie nowej firmy w programie do pełnej księgowości Krawiec FK

Wypełniamy pola formularza danymi tworzonej jednostki. Szczególną uwagę należy zwrócić na pola „Data rejestracji w KRS (rozpoczęcia działalności)” oraz „Pierwszy dzień bilansowy”.

Jeżeli jednostka powstała wiele lat temu

I nie będziemy wprowadzać dokumentów z lat poprzednich, rozpoczęcie działalności można określić na dzień 1 grudnia, a pierwszy dzień bilansowy na 31 grudnia roku ? No właśnie, którego ? Poprzedzającego rok, w którym chcemy rozpocząć pracę. Ma to ścisły związek ze sposobem wprowadzenia początkowego bilansu otwarcia.

Jeżeli jednostka właśnie się utworzyła

Podejmujemy decyzję, co do daty dnia bilansowego. W większości, datę tą określimy jako 31 grudzień, ustalając tym samym rok obrotowy jednostki na zgodny z rokiem kalendarzowym. Program umożliwia oczywiście określenie roku obrotowego w dowolnym przedziale. Data dnia bilansowego jest dla programu podstawą, do automatycznego określania kolejnych lat obrotowych.

Pierwszy rok obrotowy, zgodnie z ustawą o rachunkowości może być dłuższy niż 12 miesięcy. Spójrzmy na Art. 3 pkt 1.9 ustawy:
„Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. (…) Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. (…)”.

Jeżeli zatem zdecydujemy się na takie połączenie, program umożliwi obsługę pierwszego roku obrotowego o okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

Zapisywanie nowego podmiotu w programie do pełnej księgowości Krawiec FK

Użycie ikony „Zapisz nową firmę” kończy proces dodawania nowego podmiotu. Dodanie nowej jednostki nie powoduje rozpoczęcia pracy w jej obszarze. Obszar pracy wybieramy podczas logowania do programu.

Dodatkowe czynności

Po utworzeniu nowej jednostki należy przejrzeć i ewentualnie dopasować do niej pozostałe elementy systemu, takie jak:

  • Plan kont – co prawda został on zbudowany zgodnie z wyborem dokonanym podczas tworzenia podmiotu i jest zoptymalizowany dla określonego typu jednostki, niemniej może wymagać dalszej rozbudowy lub drobnych korekt.
  • Rodzaje dowodów księgowych i zasady ich numerowania
  • Segregatory lub katalogi przechowywania dokumentów
  • Należy zdefiniować rachunki bankowe, kasę jednostki
  • Polityka rachunkowości

Należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności zalogować się do jednostki, której elementy chcemy edytować.