Potwierdzeniem operacji gospodarczej jest otrzymany bądź wystawiony dokument księgowy, który stanowi podstawę zapisów księgowych.

Przed zaksięgowaniem dokumentu należy go zweryfikować pod względem merytorycznym (potwierdzenie rzeczywistego wystąpienia operacji), formalnym (potwierdzenie, że dowód zawiera wszystkie elementy zgodnie z obowiązującym prawem) i rachunkowym (sprawdzenie poprawności obliczeń).

W dalszej części artykułu przedstawione zostaną zasady tworzenia dekretów oraz schematy księgowań dla podstawowych operacji gospodarczych.

Dostosuj plan kont

Zanim rozpoczniesz księgowanie, dostosuj plan kont do swoich potrzeb.

Bezpośrednio po dodaniu podmiotu, tworzony jest dla niego plan kont, dopasowany do ogólnego charakteru jego działalności. Jest to nasza propozycja wyjściowa, swoisty szkielet gotowy do dalszych modyfikacji.

Przejrzyj plan kont, usuń zbędne konta i dodaj własne. Pamiętaj, że UoR nie narzuca układu zakładowego planu kont, więc przy jego tworzeniu uwzględnij przede wszystkim potrzeby informacyjne jednostki. Zapisy na poszczególnych kontach służą:

  • Przygotowaniu deklaracji CIT (do VAT dane pobierane są bezpośrednio z dokumentów)
  • Przygotowaniu sprawozdań finansowych i statystycznych
  • Gromadzeniu danych umożliwiających sprawowanie kontroli wewnętrznej i zarządzaniu

W tym miejscu znajdziesz artykuł oraz film, pokazujący jak edytować plan kont

Jak zaksięgować dokument

Dokumenty edytowanego miesiąca, oczekujące na zaksięgowanie, znajdziesz w tabeli sekcji Księgowanie dokumentów. Sekcja dostępna jest z poziomu zakładki Księgowość, a następnie Wprowadzanie i księgowanie dokumentów.

Kliknięcie w wybrany dokument przełącza sekcję do trybu Księgowanie dokumentu -> dekretacja.

Zapoznaj się z artykułem w jaki sposób przebiega proces budowania dekretu i jak go uprościć za pomocą szablonów.

Podstawowa zasada – strona Wn równa się Ma

Proces księgowania dokumentu odbywa się na podstawie utworzonego dekretu. Opisuje on ujęcie dowodu w księgach rachunkowych. Każdy element dekretu określa konto księgowe, stronę (Wn lub Ma) oraz kwotę.

Dekret może składać się z dowolnej liczby elementów, które sumarycznie, nie mogą naruszać zasady równowagi stron. Suma kwot strony Wn musi równać się sumie kwot po stronie Ma. Program księgowy Krawiec nie pozwoli na zaksięgowanie wadliwego dekretu.

Dekretacja brak równowagi stron księgowych

Zaksięgowanie dokumentu będzie możliwe, gdy suma kwot strony Wn oraz Ma będzie taka sama.

Dekret z zachowaną równowagą księgowań po stronie Wn oraz Ma

Schematy księgowań

Program Krawiec posiada kilkadziesiąt gotowych szablonów księgowań. Możesz również tworzyć i zapisywać własne.

Poniżej znajdziesz schematy księgowe dla popularnych zdarzeń, występujących w każdej firmie. Na tej podstawie możesz zbudować poprawny dekret i zaksięgować dokument.

Jak zaksięgować utworzenie kapitału zakładowego

Księgowanie odbywa się na podstawie raportu kasowego (RK) przed rejestracją i wpisem do KRS.

Strona Wn

100-x

Kasa jednostki w przypadku wkładu pieniężnego. Dla aportu mogą być to inne konta, w zależności od rodzaju wnoszonego składnika np. 010-x dla środków trwałych, 330-x dla towarów itd.

KWOTA BRUTTO

Strona Ma

242-x

Rozrachunki z udziałowcami (w analityce konto imienne wspólnika)

KWOTA BRUTTO

Jak zaksięgować wniesienie kapitału zakładowego

Księgowanie odbywa się na podstawie polecenia księgowania (PK) po rejestracji i wpisie do KRS.

Strona Wn

242-x

Rozrachunki z udziałowcami (w analityce konto imienne wspólnika)

KWOTA BRUTTO

Strona Ma

800

Fundusz podstawowy

KWOTA BRUTTO

Jak zaksięgować opłatę za wpis do KRS

Księgowanie odbywa się na podstawie raportu kasowego (RK).

Strona Wn

404-x

Opłaty Skarbowe i Administracyjne

KWOTA BRUTTO

Strona Ma

100-x

Kasa

KWOTA BRUTTO

Jak zaksięgować wpłatę gotówki z kasy na rachunek bankowy

To zdarzenie gospodarcze, będzie miało dwa etapy.

Etap 1. Pobranie pieniędzy z kasy i dokonanie wpłaty na rachunek bankowy jednostki.
Księgowanie odbywa się na podstawie raportu kasowego (RK).

Strona Wn

149

Środki pieniężne w drodze

KWOTA BRUTTO

Strona Ma

100-x

Kasa

KWOTA BRUTTO

Etap 2. Fizyczny wpływ środków na rachunek bankowy.
Księgowanie odbywa się na podstawie wyciągu bankowego (WB).

Strona Wn

130-x

Rachunek bankowy

KWOTA BRUTTO

Strona Ma

149

Środki pieniężne w drodze

KWOTA BRUTTO

Jak zaksięgować podjęcie gotówki z rachunku bankowego do kasy

To zdarzenie gospodarcze, będzie miało dwa etapy.

Etap 1. Wypłata pieniędzy z banku.
Księgowanie odbywa się na podstawie wyciągu bankowego (WB).

Strona Wn

149

Środki pieniężne w drodze

KWOTA BRUTTO

Strona Ma

130-x

Rachunek bankowy

KWOTA BRUTTO

Etap 2. Przekazanie gotówki do kasy.
Księgowanie odbywa się na podstawie raportu kasowego (RK).

Strona Wn

100-x

Kasa

KWOTA BRUTTO

Strona Ma

149

Środki pieniężne w drodze

KWOTA BRUTTO

Jak zaksięgować fakturę zakupu usługi bez VAT (zwolnienie podmiotowe)

Księgowanie odbywa się na podstawie otrzymanej faktury.

W przypadku prowadzenia przez jednostkę jednorodnej działalności, kiedy ich księgowanie odbywa się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów”.

Strona Wn

403-x

Usługi obce

KWOTA BRUTTO

Strona Ma

201-x

Rozrachunki z dostawcami (w analityce konto dostawcy)

KWOTA BRUTTO

Księgowanie kosztów według rodzajów i równocześnie według typu działalności, na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów” oraz zespołu 5 „Koszty według typów działalności”

Strona Wn

403-x

Usługi obce

KWOTA BRUTTO

5xx

Konto kosztowe określonego typu działalności

KWOTA BRUTTO

Strona Ma

201-x

Rozrachunki z dostawcami (w analityce konto dostawcy)

KWOTA BRUTTO

490

Rozliczenie kosztów

KWOTA BRUTTO

Jak zaksięgować fakturę zakupu usługi z VAT

Księgowanie odbywa się na podstawie otrzymanej faktury.

W przypadku prowadzenia przez jednostkę jednorodnej działalności, kiedy ich księgowanie odbywa się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów”.

Strona Wn

403-x

Usługi obce

KWOTA NETTO

220-x

Rozrachunki z tytułu VAT

KWOTA VAT

Strona Ma

201-x

Rozrachunki z dostawcami (w analityce konto dostawcy)

KWOTA BRUTTO

Księgowanie kosztów według rodzajów i równocześnie według typu działalności, na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów” oraz zespołu 5 „Koszty według typów działalności”

Strona Wn

403-x

Usługi obce

KWOTA NETTO

220-x

Rozrachunki z tytułu VAT

KWOTA VAT

5xx

Konto kosztowe określonego typu działalności

KWOTA NETTO

Strona Ma

201-x

Rozrachunki z dostawcami (w analityce konto dostawcy)

KWOTA BRUTTO

490

Rozliczenie kosztów

KWOTA NETTO

Jak zaksięgować zapłatę za otrzymaną fakturę – gotówką

Księgowanie odbywa się na podstawie raportu kasowego (RK)

Strona Wn

201-x

Rozrachunki z dostawcami (w analityce konto dostawcy)

KWOTA BRUTTO

Strona Ma

100-x

Kasa

KWOTA BRUTTO

Jak zaksięgować zapłatę za otrzymaną fakturę – przelewem

Księgowanie odbywa się na podstawie wyciągu bankowego (WB)

Strona Wn

201-x

Rozrachunki z dostawcami (w analityce konto dostawcy)

KWOTA BRUTTO

Strona Ma

130-x

Rachunek bankowy

KWOTA BRUTTO

Jak zaksięgować umowę o dzieło

Księgowanie następuje na podstawie rachunku, wystawionego do umowy o dzieło.

Strona Wn

405-x

Wynagrodzenia, nagrody i premie

KWOTA BRUTTO

230-x

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (w analityce konto pracownika)

KWOTA ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY

Strona Ma

230-x

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (w analityce konto pracownika)

KWOTA BRUTTO

220-2-x

Rozrachunki pdof z tytułu umów zleceń i o dzieło (w analityce konto pracownika)

KWOTA ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY

Jak zaksięgować zapłatę za umowę o dzieło (kwota netto dla pracownika) – przelewem

Księgowanie odbywa się na podstawie wyciągu bankowego (WB)

Strona Wn

230-x

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (w analityce konto pracownika)

KWOTA NETTO DO WYPŁATY

Strona Ma

130-x

Rachunek bankowy

KWOTA NETTO DO WYPŁATY

Jak zaksięgować zapłatę zaliczki na podatek dochodowy z umowy o dzieło – przelewem

Księgowanie odbywa się na podstawie wyciągu bankowego (WB)

Strona Wn

220-2-x

Rozrachunki pdof z tytułu umów zleceń i o dzieło (w analityce konto pracownika)

KWOTA ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY

Strona Ma

130-x

Rachunek bankowy

KWOTA ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY

Jak zaksięgować (…)

Powyższe schematy nie wyczerpują tematu, proszę je traktować jako wprowadzenie do zasad ujmowania zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych.

A jak zaksięgować (…)? Gdzie szukać schematu księgowania?

Zazwyczaj wpisanie do wyszukiwarki Google frazy np. „księgowanie (…) wn ma” zwraca strony z artykułami omawiającymi dane zagadnienie. Jest to podstawowa metoda pozyskiwania szablonów księgowań, a często również wskazówek praktycznych dotyczących interesującego Cię tematu.