W celu ustalenia wyniku finansowego jednostki za dany rok obrotowy, w ostatnim dniu tego roku (dzień bilansowy) dokonuje się zgrupowania wszystkich kosztów i strat oraz oddzielnie przychodów i zysków. Operacje te wykonywane są bezpośrednio w planie kont i polegają na przeksięgowaniu sald kont wynikowych, na odpowiednie strony konta 860 – Wynik finansowy.

Przeksięgowanie na konto „Wynik finansowy”

Na dzień bilansowy, należy utworzyć dokument Polecenie Księgowania (PK), za pomocą którego zdefiniowane zostanie przeksięgowanie. Zasada budowy dekretu jest następująca:

  • Salda kont służących do ewidencji przychodów, przenoszone są na stronę MA konta Wynik finansowy.
  • Salda kont służących do ewidencji kosztów oraz podatek dochodowy od osób prawnych, przenoszone są na stronę WN konta Wynik finansowy.

Wynik finansowy jednostki

Przeniesienie wszystkich kosztów i przychodów na jedno konto, umożliwia ustalenie wyniku finansowego jednostki za dany rok obrotowy:

  • Saldo końcowe MA konta Wynik finansowy oznacza, że jednostka osiągnęła zysk.
  • Salda końcowe WN konta Wynik finansowy oznacza poniesioną stratę.

Wpływ przeksięgowania na RZiS

Konta wynikowe, podlegające przeksięgowaniu na konto wyniku finansowego, stanowią źródło danych dla Rachunku Zysków i Strat (RZiS).

Przyjęty sposób przeksięgowania, będzie miał bezpośredni wpływ na strategię budowy reguł wyliczeń dla pól RZiS, lub odwrotnie. Przyjęta strategia pobierania danych dla RZiS wymusi sposób budowy dekretu przeksięgowania.

Zobacz poradnik Wyliczanie RZiS po przeksięgowaniu na wynik finansowy.