W jednostkach prowadzących księgi rachunkowe, na dzień bilansowy realizowana jest operacja przeksięgowania przychodów i kosztów na konto wyniku finansowego.

W programie do pełnej księgowości Krawiec FK, dane księgowe zebrane na kontach wynikowych (przychodowych i kosztowych) podpinane są do Rachunku Zysków i Strat.

Poniżej omówione zostaną dwie strategie realizacji przeksięgowania i budowy reguł wyliczeń dla RZiS, tak aby operacja przeksięgowania nie miała wpływu na kwoty prezentowane w RZiS, ani innym zestawieniu finansowym bazującym na księgowaniach kont wynikowych.

Przeksięgowanie całego zespołu

Pierwsza strategia wymaga, aby zespół zawierał wyłącznie konta wynikowe podlegające przeksięgowaniu na wynik.

W takiej sytuacji, przeksięgowanie na wynik można realizować bezpośrednio z zespołu, przykładowo 5 MA – 860 WN. Podczas budowy dekretu należy zaznaczyć pole Wyłącz ograniczenia księgowania.

Wyłączanie ograniczenia księgowania

Tak zrealizowane przeksięgowanie na wynik, umożliwia stosowanie Sald końcowych podczas budowania reguł wyliczania dla RZiS.

Przeksięgowanie kont syntetycznych

Podejście klasyczne, w którym przeksięgowaniu podlega każde syntetyczne konto wynikowe, przykładowo:

  • 510 MA – 860 WN,
  • 520 MA – 860 WN,
  • 750 WN – 860 MA,
  • itd.

W tej sytuacji, reguły wyliczeń RZiS nie mogą zbierać danych poprzez Saldo końcowe, gdyż po przeksięgowaniu będzie ono wynosiło „0”. Do budowy reguł wyliczania, stosuje się wówczas Obroty edytowanego miesiąca narastająco, danej strony.

Przy korzystaniu z reguł wyliczeń, pobierających kwoty narastające danej strony, należy pamiętać aby:

  • korekty na kontach wynikowych wprowadzać po tej samej stronie, ze znakiem minusa.
  • przed wyliczeniem RZiS przełączyć się do ostatniego miesiąca roku obrotowego.