Regulamin sklepu

Słownik

Producent, sprzedawca – REVISO sp. z o.o., ul. Chmielna 2 lok.31, 00-020 Warszawa, NIP 5252966874, REGON 525985452, KRS 0001050023

Sklep, sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę, sklep internetowy działający pod adresem: https://softbaltica.pl.

Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego.

Klient – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana na fakturze.

Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem systemu obsługi zamówień dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

Produkt, towar – licencje na oprogramowanie Producenta, będące w ofercie Sklepu Internetowego.

Klucz licencyjny – unikalny kod liczbowo – cyfrowy, będący potwierdzeniem zawartej umowy oraz narzędziem personalizacji Programu danymi Klienta.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

Złożenie zamówienia będzie wymagało od Klienta zaakceptowania wszystkich postanowień i informacji zawartych w Regulaminie.

Wersje demonstracyjne programów

Producent udostępnia bezpłatne wersje demo oferowanych produktów w celu umożliwienia instalacji na swoim stanowisku komputerowym.

Instalacja wersji demo umożliwia dokładne poznanie funkcjonalności programu, określenie jego przydatności oraz sprawdzenie, czy posiadana konfiguracja komputera spełnia jego wymagania.

Przyjmowanie, realizacja zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Sklep zamieszcza na stronie https://softbaltica.pl. Zamówienia od Klientów przyjmowane są poprzez stronę softbaltica.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Warunkiem koniecznym do złożenia i realizacji zamówienia jest założenie konta Klienta w Sklepie Internetowym i wypełnienie formularza zamówienia. Przy zakładaniu konta Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Klient będący osobą fizyczną składając zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Podczas tworzenia zamówienia Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów oraz ich ilości. Sklep prześle na adres e-mail Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz dane do przelewu. Na życzenie Klienta, istnieje możliwość przesłania faktury pro forma.

Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na wskazanym rachunku bankowym.

Sprzedawca przekaże na adres e-mail Klienta klucz licencyjny, w przypadku zakupu nowych licencji, lub informację potwierdzającą przedłużenie posiadanej licencji.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z Kluczem licencyjnym, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres). Na wniosek Klienta, Sklep może ponowić przesłanie klucza licencyjnego.

Płatność należy realizować do 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Nieopłacone zamówienia powyżej tej daty zostaną anulowane.

Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sprzedawcę w formie elektronicznej.

Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej równoznaczna jest rezygnacji z otrzymywania faktur w formie papierowej. Faktura w formie elektronicznej zostanie przekazana na adres e-mail Klienta z chwilą zarejestrowania płatności.

Adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Klienta, będzie wykorzystywany przez Sklep na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień oraz powiadomień dotyczących nowych produktów i wydanych aktualizacji.

Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania powiadomień poprzez użycie linku dezaktywującego, znajdującego się w treści przesłanej wiadomości – poznaj naszą politykę prywatności.

Odstąpienie od umowy

Klient wyraża zgodę na dostarczenie Klucza licencyjnego, za pomocą którego odblokuje wszystkie funkcjonalności produktu i przyjmuje do wiadomości, że wraz z jego otrzymaniem utraci prawo odstąpienia od Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sprzedaży produktów cyfrowych.

Reklamacje

Reklamacje dotyczyć mogą jedynie błędów występujących w produkcie, możliwych do odtworzenia na stanowiskach roboczych sprzedawcy. Reklamacje należy składać na adres e-mail Producenta.

Zmiana Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie https://softbaltica.pl

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Postanowienia końcowe

Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.