Sprawozdanie finansowe xml

Program Krawiec e-Sprawozdania

Obsługa wszystkich struktur e-sprawozdań finansowych

Okna robocze programu do e sprawozdania finansowego

e-Sprawozdanie Finansowe xml

Krawiec e-Sprawozdania

Obsługa wszystkich struktur e-sprawozdań w najnowszej wersji

 • e sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (zgodne z załącznikiem 1 UoR) – w złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (zgodne z załącznikiem 1 UoR) – w tysiącach złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla banków (zgodne z załącznikiem 2 UoR) – w złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla banków (zgodne z załącznikiem 2 UoR) – w tysiącach złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (zgodne z załącznikiem 3 UoR) – w złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (zgodne z załącznikiem 3 UoR) – w tysiącach złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro (zgodne z załącznikiem 4 UoR) – w złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro (zgodne z załącznikiem 4 UoR) – w tysiącach złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla jednostek małych (zgodne z załącznikiem 5 UoR) – w złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla jednostek małych (zgodne z załącznikiem 5 UoR) – w tysiącach złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych (zgodne z załącznikiem 6 UoR) – w złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla organizacji pozarządowych (zgodne z załącznikiem 6 UoR) – w tysiącach złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych – w złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych – w tysiącach złotych

 • e sprawozdanie finansowe domu maklerskiego – w złotych

 • e sprawozdanie finansowe domu maklerskiego – w tysiącach złotych

 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej domu maklerskiego – w złotych

 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej domu maklerskiego – w tysiącach złotych

 • zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym kasy (SKOK) – w złotych

 • zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym kasy (SKOK) – w tysiącach złotych

 • zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym małej kasy (SKOK) – w złotych

 • zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym małej kasy (SKOK) – w tysiącach złotych

 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych – w złotych

 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych – w tysiącach złotych

 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – w złotych

 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – w tysiącach złotych

 • e sprawozdanie finansowe dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • dla pozostałych jednostek zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do Szefa KAS

 • e sprawozdanie finansowe dla funduszu inwestycyjnego

 • e sprawozdanie finansowe dla połączonego funduszu inwestycyjnego

 • e sprawozdanie finansowe dla połączonego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami

Budowa programu Krawiec e-Sprawozdania

Budowa programu do e sprawozdania finansowego

1. Menu programu

Polecenia menu:

 • Nowe e-Sprawozdanie – otwiera okno wyboru schematu sprawozdania
 • Otwórz – otwiera okienko dialogowe wyboru pliku sprawozdania, które wcześniej zostało zapisane w formacie „spr”
 • Zapisz jako – otwiera okienko dialogowe, w którym określić można miejsce zapisu oraz nazwę dla pliku sprawozdania w formacie „spr”
 • Zapisz – w trakcie prac nad sprawozdaniem, dobrym nawykiem jest okresowe zapisanie wprowadzonych danych. Użycie przycisku automatycznie zapisze sprawozdanie w pliku i lokalizacji wskazanej podczas użycia „Zapisz jako”, a jeżeli wcześniej plik nie został określony uruchomione zostanie okienko dialogowe zapisu.
 • Eksport do pliku xml – użycie przycisku uruchomi proces sprawdzenia poprawności wypełnienia pól sprawozdania. Znalezione błędy zostaną zaprezentowane w komunikacie błędu. Jeżeli sprawozdanie jest poprawne, otwarte zostanie okienko dialogowe zapisu pliku xml
 • Eksport do pliku pdf – działanie analogiczne jak podczas eksportu do pliku xml, ale plikiem wynikowym będzie pdf
 • O programie – otwiera okienko zawierające informacje o wersji i licencji programu
 • Zamknij program – zamyka program Krawiec e-Sprawozdania. Jeżeli prowadzona była praca nad sprawozdaniem, a dane nie zostały zapisane, wyświetlony zostanie komunikat

2. Okno nawigacji

Patrząc od góry, w pierwszej kolejności prezentowane są podstawowe informacje dotyczące edytowanego sprawozdania. Poniżej rozpoczyna się wykaz jego głównych elementów jakimi mogą być nagłówek sprawozdania finansowego, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia itp. Zestaw elementów nie jest stały i różni się w zależności od schematu sprawozdania.

Elementy sprawozdania posiadają funkcjonalność przycisków, za pomocą których można wygodnie przemieszczać się w obrębie edytowanego dokumentu.

Szerokość okna nawigacji nie jest stała. Pomiędzy oknem 2 i 3 znajduje się pionowy szary pasek. Najechanie kursorem na ten obszar zmienia jego wygląd, to znak, że przytrzymanie wciśniętego lewego przycisku myszki i przesunięcie w lewo lub prawo, zmieni podział dostępnej przestrzeni ekranu.

3. Główne okno robocze

Po wyborze elementu sprawozdania, główne okno robocze wypełni się jego elementami składowymi.

Budowa dokumentu

Dokument sprawozdania finansowego ma strukturę drzewaSprawozdanie finansowe posiada strukturę drzewa. Elementy mogą należeć do jakiejś gałęzi sprawozdania i być początkiem kolejnej.

Aby ułatwić pracę i zwiększyć czytelność dokumentu wprowadzono wcięcia wskazujące przynależność elementu do danej gałęzi.

Na zdjęciu widać, że podrzędnym elementem „BilansJednostkaInna” jest element „Aktywa” . Ten z kolei posiada równorzędne elementy „KwotaA”, „KwotaB”, „KwotaB1” oraz element „PozycjaUszczegolawiajaca_1”, będący już początkiem swojej gałęzi, ze swoimi elementami.

Wygodne przemieszczanie i zaznaczanie

Klawisze TAB za pomocą których następuje przejście do kolejnego pola sprawozdania finansowegoUżycie klawisza TAB spowoduje przemieszczenie do kolejnego pola sprawozdania z zaznaczeniem jego treści.

Aby zaznaczyć wszystkie cyfry po przecinku, należy dwa razy kliknąć szybko lewym przyciskiem myszki (LPM) w polu po prawej stronie kwoty.

Aby zaznaczyć wszystkie cyfry przed przecinkiem, należy dwa razy kliknąć szybko lewym przyciskiem myszki w polu po lewej stronie kwoty.

Ochrona przed błędami

Restrykcje nałożone na pola sprawozdania finansowegoNa każde pole e-sprawozdania nałożone zostały restrykcje. Przykładowo, pola tekstowe mogą mieć ograniczenie w ilości przyjmowanych znaków, pola liczbowe ograniczenie w ilości cyfr składających się na liczbę, czy ilość miejsc po przecinku. Pole posiadać może również swój szablon zapisu.

W programie Krawiec e-Sprawozdania każde pole opatrzono dokładnymi adnotacjami, dzięki którym wiadomo jak należy je wypełnić.

Zastosowano również ochronę aktywną. Wprowadzenie niepoprawnych danych zaowocuje wyświetleniem stosownego komunikatu.

Automatyczny podział tekstu

Automatyczny podział treści na pola sprawozdaniaNiektóre pola sprawozdania finansowego, pomimo nałożonego ograniczenia dotyczącego maksymalnej ilości znaków, umożliwiają wprowadzenie dowolnie długiego tekstu, opisującego dane zagadnienie.

W jaki sposób jest to realizowane? Schemat xsd, opisujący sprawozdanie finansowe, dopuszcza dla tych pól nieograniczoną ilość wystąpień pod warunkiem, że żadne z nich, nie będzie zawierało więcej, niż maksymalną ilość znaków.

W programie Krawiec e-Sprawozdania nie musisz liczyć znaków. Jeżeli pole posiada adnotację o możliwości wprowadzenia dłuższej treści, podział nastąpi automatycznie, bezpośrednio w pliku wynikowym xml sprawozdania finansowego.

Jeden schemat, wiele możliwości

e Sprawozdanie Finansowe umożliwia wybór elementów składowychWiększość przygotowanych przez Ministerstwo Finansów schematów e-sprawozdań posiada możliwość wyboru głównych składowych sprawozdania.

Przykładowo, jednostka „mała” może wypełnić bilans zgodnie ze swoim załącznikiem nr 5 UoR lub załącznikiem nr 1 UoR. To samo tyczy wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat (tu dodatkowy wybór pomiędzy wariantem porównawczym i kalkulacyjnym), informacji dodatkowych.

Program Krawiec e-Sprawozdania obsługuje wszystkie możliwe kombinacje w zakresie zgodnym z definicją schematu sprawozdania.

Wystarczy jeden „klik”, aby dokonać wyboru.

Elementy, pola – opcjonalne i obowiązkowe

Elementy opcjonalne e sprawozdania finansowegoW e-sprawozdaniach finansowych wiele elementów i pól posiada oznaczenie „opcjonalne”.

Element sprawozdania, to zbiór innych elementów i pól danych. W programie przyjęto zasadę, że wszystkie „elementy opcjonalne” dołączane są do sprawozdania na żądanie i równie prosto z niego wykluczane.

Dołączenie elementu opcjonalnego, posiadającego pola obowiązkowe, obliguje do ich wypełnienia.

Zapis sprawozdania do pliku „spr”

Rozpoczęto pracę nad sprawozdaniem, mijają minuty… dziesiątki minut… i więcej…

Czasami nie sposób ukończyć zadanie przy jednym podejściu. W tym celu powstał format zapisu do pliku „spr”.

Pliki z rozszerzeniem „spr” nie są plikami wynikowymi e-sprawozdania finansowego. Nie można ich podpisać i przekazać do KRS, KAS, US itp.

Pliki z rozszerzeniem „spr”, to pliki programu Krawiec e-Sprawozdania. Zawierają one wszystkie dane pól i strukturę sprawozdania (stan przełączników i elementów opcjonalnych), dzięki czemu można w każdej chwili przerwać pracę nad sprawozdaniem i powrócić do niej w dowolnym momencie.

Zapis sprawozdania do pliku „pdf”

Wygląd dokumentu pdf sprawozdania

Fragment wydruku

Program posiada możliwość zapisu utworzonego sprawozdania finansowego do pliku pdf. Jest to uniwersalny format zapisu dla dokumentów w sytuacji, kiedy sprawozdanie przekazać trzeba w czytelnej postaci zainteresowanym stronom, jako plik elektroniczny lub wydruk papierowy.

Dokument pdf zawiera wszystkie elementy utworzonego sprawozdania. Każdy element posiadał będzie nazwę węzła xml, opis oraz wprowadzoną do sprawozdania wartość.

Orientacja dokumentu pionowa, format A4. Dla poprawy jego czytelności stosowane są kolorowe nagłówki, zróżnicowana wielkość czcionki oraz wcięcia. Wszystkie strony są kolejno numerowane.

Cennik

0 zł – kupując Krawiec FK

DLA WIĘKSZOŚCI FIRM I ORGANIZACJI

Licencja roczna

8 STRUKTUR

369 zł

 • Licencja do 31 grudnia

 • Bezpłatne aktualizacje

 • Ilość stanowisk – bez ograniczeń

 • Ilość obsługiwanych firm – 1

 • Ilość dostępnych struktur – 8

 • Nielimitowane wsparcie techniczne konsultantów

Licencja roczna Premium

31 STRUKTUR

2399 zł

 • Licencja do 31 grudnia

 • Bezpłatne aktualizacje

 • Ilość stanowisk – bez ograniczeń
 • Ilość obsługiwanych firm – 1

 • Ilość dostępnych struktur – 31 (wszystkie)

 • Nielimitowane wsparcie techniczne konsultantów

Wersja demonstracyjna

Umożliwia utworzenie e Sprawozdania Finansowego w dowolnej strukturze i zapisanie do pliku „spr”. Pliki z rozszerzeniem „spr” nie są plikami wynikowymi e-sprawozdania, ale umożliwiają zapisanie swojej pracy i ponowne jej wznowienie w późniejszym czasie.

W wersji demonstracyjnej programu Krawiec e-Sprawozdania wyłączono możliwość zapisu do plików wynikowych xml oraz pdf.