Sprawozdania finansowe xml (czyli w wersji ustrukturyzowanej), po raz pierwszy składane były w roku 2019, za rok 2018. W roku 2022, e sprawozdania przedstawią finansowe wyniki działalności podmiotów gospodarczych za 2021 rok.

Co nowego w sprawozdaniach finansowych 2022 roku.

Nowe wersje sprawozdań finansowych

3 sierpnia 2018 roku na stronach Ministerstwa Finansów opublikowano kilkadziesiąt struktur sprawozdań finansowych w wersji 1-0.

Od dnia 1 września 2019 roku, zaczęły obowiązywać struktury w wersji 1-2, przeznaczone dla firm oraz organizacji pozarządowych.

Od dnia 1 listopada 2020 roku, banki obowiązuje wersja 1-5. Wersja 1-6 struktur logicznych pojawiała się z początkiem roku 2021 i dotyczy funduszy inwestycyjnych.

Link do stron MF: Struktury e-sprawozdań finansowych.

e-sprawozdania także dla jednostek niewpisanych do KRS

Od 1 października 2018 roku, jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązane są do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej.

Od 1 stycznia 2020 roku, obowiązek tworzenia e sprawozdań finansowych xml obejmuje również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, a będące podatnikami CIT.

Zmiana miejsca złożenia sprawozdania finansowego

Zmiana dotyczy jednostek niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, które do tej pory składały sprawozdania elektroniczne nieustrukturyzowane do Urzędu Skarbowego.

Jednostki te, od 1 stycznia 2020 roku, sprawozdania w postaci ustrukturyzowanej (plik xml) składają do Szefa KAS (Krajowej Administracji Skarbowej).

Podpis osobisty

Od 1 stycznia 2020 roku, sprawozdanie finansowe można opatrzyć podpisem osobistym. Złożenie podpisu osobistego umożliwia e-dowód z aktywną warstwą elektroniczną.

Ułatwienie dla zarządów wieloosobowych

Ustawa z dnia 14.10.2021 roku wprowadza modyfikację przepisów w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych. Nowelizacja umożliwia uproszczenie procedur i ograniczenie liczby osób, które muszą złożyć podpis pod sprawozdaniem finansowym.

W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, istnieje możliwość złożenia podpisu przez wyłącznie jednego członka zarządu pod warunkiem, że:

  • pozostali członkowie zarządu oświadczyli, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie
  • oświadczenie jednoznacznie wskazuje dokument, do którego się odwołuje (łącznie z podaniem daty i godziny podpisania sprawozdania przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)
  • oświadczenie zostało podpisane (dopuszczalna jest również wersja papierowa z podpisem odręcznym)
  • oświadczenia dołączono do sprawozdania finansowego (jeżeli zostały przygotowane w formie papierowej, należy zapewnić ich elektroniczne kopie)

Przesunięte terminy

9 marca 2022 roku opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy obowiązków sprawozdawczych o 3 miesiące. Aktualne terminy to:

  • dla sporządzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 czerwca 2022 roku
  • dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 września 2022 roku
  • termin wysłania sprawozdania finansowego (do KAS lub KRS) w 2022 roku – najpóźniej do 15 października 2022 roku, ale z uwagi na fakt, że 15 października to sobota, ostateczny termin wypada 17 października

Zaktualizowane poradniki